Ukazovateľ Economic Value Added – nástroj pre benchmarkingové hodnotenie výkonnosti firiem

Vypracoval

Doc. Ing. Peter Gallo, Fakulta manažmentu PU v Prešove

Abstrakt

Článok sa zaoberá problematikou ukazovateľa Economic Value Aded (EVA) ako manažérskeho nástroja pre hodnotenie výkonnosti podnikov. Vúvode rozoberá problematiku výpočtu ukazovateľa z pohľadu teórie a poukazuje na najdôležitejšie aspekty, ktoré ho umožňujú využiť pri hodnotení ich výkonnosti. Nakoľko výpočet z pohľadu teoretických poznatkov je pomerne zložitý, sú tu uvedené postupy, ktoré je možné využiť pri výpočte tohto ukazovateľa, aby sme dosiahli benchmaringové hodnoty, na základe ktorých je možné potom porovnávať podniky. Presnejší výpočet je možný len po zadaní doplňujúcich údajov, typických pre každý hodnotený podnik.

Pojem Ekonomická pridaná hodnota vo vzťahu k výkonnosti podniku

V súčasnosti existuje mnoho názorov na hodnotenie výkonnosti podniku. Existuje aj mnoho výpočtov, ktoré ju dokumentujú. Podniky si na základe nich počítajú svoju výkonnosť a snažia sa dôjsť k čo najpresnejšiemu výsledku. Ak však chceme tieto podniky porovnať a ohodnotiť ich z hľadiska výkonnosti tak, aby to boli medzi sebou porovnateľné, narazíme na množstvo problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Z toho dôvodu je potrebné preskúmať rôzne teórie a prispôsobiť ich daným požiadavkám a postup výpočtu upraviť tak, aby sme dospeli u všetkých podnikov k porovnateľným výsledkom. Príspevok je zameraný preto na objasnenie postupov výpočtu a možnosti ich využitia v praxi.

Ekonomická pridaná hodnota (tiež EVA – Economic Value Added) je ukazovateľ, ktorý umožňuje hodnotiť výkonnosť podniku a ekonomickú efektívnosť jeho podnikovej činnosti. Ukazovateľ pomáha top manažmentu, controllérom a majiteľom:

 • ohodnotiť výkonnosť podniku a trend jeho rozvoja,
 • zistiť ako vplýva podniková činnosť k nárastu hodnoty podnikovej investície akcionára,
 • zhodnotiť efektívnosť investičných projektov,
 • zvýšiť hmotnú zainteresovanosť pracovníkov na výsledkoch podnikovej činnosti.

Charakteristika ukazovateľa

EVA charakterizuje produkčnú schopnosť podniku zníženú o cenu kapitálu (Nk), ktorý vložili do podniku akcionári, či majitelia a veritelia podniku. Jeho hodnota je absolútna. Ukazovateľ vyjadruje ekonomickú efektívnosť podniku v tvare ekonomickej pridanej hodnoty v závislosti od dosiahnutého prevádzkového hospodárskeho výsledku a ceny (t.j. nákladov) na používaný investovaný kapitál. Vyjadruje teda efektívnosť využitia investovaného kapitálu akcionárov. Cieľom vlastníkov je dosiahnuť maximálne zhodnotenie investovaného kapitálu a zhodnotiť tým majetok podniku, t.j. dosiahnuť takú výnosnosť vloženého kapitálu, ktorý presiahne v maximálnej miere rovnakú alternatívnu investíciu, ktorú by majitelia mohli realizovať. Podmienkou pozitívneho vývoja ukazovateľa EVA je kladný rozdiel medzi výnosnosťou vlastného kapitálu a jeho nákladovosťou.

Postup výpočtu ukazovateľa EVA na základe ziskovosti podniku

Ekonomická pridaná hodnota (EVA) bližšie kvantifikuje hodnotu podniku pridanú do neho prevádzkovou činnosťou za sledované obdobie. Vypočítame ju vo všeobecnosti nasledovne:

 1. EVA=NOPATx(1–d)–Nk xK
  NOPAT – prevádzkový hospodársky výsledok
  d – daňová sadzba
  Nk – vážená priemerná miera nákladov na kapitál
  K – používaný kapitál v podniku
  NkxK – náklady na celkový používaný kapitál
 2. Iný spôsob výpočtu je orientovaný na výpočet EVA cez ukazovateľ rentability vlastného imania ROE.
  EVA = VI x (ROE – Nvk)
  VI – vlastné imanie podniku
  ROE – rentabilita vlastného kapitálu
  Nvk – náklady na vlastný kapitál
 3. Tiež sú známe výpočty ukazovateľa EVA založené na rizikovej prémii re – tzv. EVA equity:
  EVA = (ROE – re) * VI úpravou dostaneme EVA=EAT–re *VK
  ROE – rentabilita vlastného imania re – riziková prémia
  VI – vlastné imanie
 4. Z ďalších výpočtov možno spomenúť výpočet EVA založený na ukazovateli NOA (čistý prevádzkový majetok) – tzv. EVA – entity:
  EVA = NOPAT – NOA * WACC úpravou dostaneme EVA= (NOPAT/NOA – WACC)*NOA
  Ďalšou úpravou môžeme dostať nasledovný vzorec:
  EVA = (EBIT*(1 – d)/NOA – WACC )* NOA
  NOPAT – čistý prevádzkový hospodársky výsledok po zdanení
  NOA – čistý prevádzkový majetok,
  WACC – vážený priemer nákladov na kapitál.

Využitie ukazovateľa EVA

A/ Využitie pri analýze vývoja trhovej hodnoty podniku

Ukazovateľ poukazuje na vzťah medzi základnými faktormi tvorby hodnoty podniku, t.j. jeho hospodárskou silou a mierou uspokojovania požiadaviek kapitálových investorov podniku. Pozitívny vývoj trhovej hodnoty podniku vyjadruje kladná hodnota ukazovateľa EVA a jeho postupný nárast. Tým je vlastne vyjadrený prebytok prevádzkového hospodárskeho výsledku po zdanení nad nárokmi poskytovateľov podnikového kapitálu. Prebytok vyjadruje schopnosť podniku nielen uhrádzať z prostriedkov vyprodukovaných prevádzkovou podnikovou činnosťou hodnotu (cenu) využívaného kapitálu a ešte i zvyšovať jeho trhovú hodnotu. Postup výpočtu je podobný ako pri stanovení hodnoty podniku metódou DFCF (diskontovaný voľný cash flow).

B/ Využitie EVA pri hodnotení efektívnosti investičných projektov

Predpokladom a zárukou budúcej úspešnosti podniku je jeho efektívna investičná politika v smere modernizácie a obnovy aktív podniku. Možno konštatovať, že efektívnosť investície zabezpečuje rast hodnoty podniku a jeho vplyv sa odrazí aj v pozitívnom vývoji ukazovateľa EVA. Preto i hodnotenie efektívnosti investičných projektov smeruje k maximalizácii trhovej hodnoty podniku.

Interpretácia výsledkov

Výsledky možno interpretovať nasledovne:

 1. Ukazovateľ EVA > 0. Investícia je pre podnik výhodná a efektívna. Poskytovateľom kapitálu prinesie požadovaný výnos a zároveň prispieva i k rastu hodnoty podniku.
 2. Ukazovateľ EVA = 0. Z pohľadu riadenia nie je investícia pre podnik efektívna, pretoženeprinesie rast trhovej hodnoty podniku, aj keď poskytovateľom kapitálu prinesiepožadovaný výnos.
 3. Ukazovateľ EPVA< 0. Investícia je v tomto prípade pre podnik neefektívna.Poskytovatelia kapitálu nezískajú požadovaný výnos z danej investície a jej prijatie nepovedie k zvýšeniu trhovej hodnoty podniku, ale spôsobí jeho zníženie.

C/ Využitie ukazovateľa EVA pri oceňovaní majetku podniku

Oceňovanie majetku je dôležitá činnosť z pohľadu aktivít podniku pri jeho privatizácii, predaji, fúzii, alebo likvidácii. Stanovenie hodnoty podniku je preto dôležité, ale zároveň i ťažké. Minimálne je potrebné stanoviť súčasnú vnútornú hodnotu podniku a perspektívnosť odvetvia, v ktorom podnik pôsobí.

D/ Využitie ukazovateľa EVA v riadení ľudských zdrojov

Ukazovateľ EVA môže tvoriť základ nového systému odmeňovania pracovníkov podniku, ktorý priamo zodpovedajú za prevádzkovú činnosť. Ich hodnotenie výkonnosti je úzko spojené s ukazovateľom EVA a tvorí základ pri vypočítavaní odmien v jednotlivých obdobiach. Týmto systémom sú pracovníci

vhodne motivovaný k dosiahnutiu maximálnych ukazovateľov EVA vo vhodnom pomere vlastného a cudzieho kapitálu a tým efektívne prispievajú k rastu hodnoty podnikateľskej jednotky.

E/ Využitie ukazovateľa EVA pri hodnotení výkonnosti podniku

Ukazovateľ EVA má veľké uplatnenie aj pri hodnotení výkonnosti podnikov. Z tohto pohľadu je to veľmi významný a patrí v skupine vrcholových cieľov na prvé miesto. Pre hodnotenie výkonnosti podniku sa najlepšie hodí ukazovateľ EVA počítaný z prevádzkového hospodárskeho výsledku NOPAT alebo v rámci medzinárodnej porovnateľnosti na základe ukazovateľa ziskovosti EBIT (zisk pred daňami aúrokmi). Nakoľko na prevádzkovej činnosti sa môžu vyskytovať aj niektoré položky z finančných nákladov, pre benchmaringové porovnávanie sa javí tento výpočet ako najvhodnejší. Úroky sú už zahrnuté v nákladoch na cudzí kapitál, podobne ako dane. Výnosnosť pre majiteľa je zahrnutá v nákladoch na vlastný kapitál.

Nižšie uvedený prepočet je založený na ukazovateli EVA počítaného podľa nasledovného vzorca:

EVA = EBIT – Nk = EBIT – WACC * K = EBIT –( (re’ * VI/K) + (1-d)*us*CZ/K)* K

Kde

 • EBIT – čistý zisk pred úrokmi a daňami
 • Nk – náklady na kapitál
 • WACC – % vyjadrenie nákladov na kapitál
 • K – kapitál celkom
 • Re – výnos pre majiteľa
 • VI – vlastné imanie
 • d – dane
 • us – úroková sadzba CZ – cudzie zdroje

Presnejší výpočty si už môže urobiť podnik sám na základe svojich vlastných špecifických informácií s podporou špeciálne vytvorených programov. Tu uvádzaný postup zahrňuje základné informácie, ktoré môžu podniky získať napr. zo stránky www.indexpodnikatela.sk .

Výstup ztohto systému prezentuje tabuľka, kde okrem hodnoty ukazovateľa EVA sú aj benchmarkingové hodnotenia bonity podniku (index). Môžeme tu vidieť, že dobrá bonita podniku nezaručuje hneď aj dobrú výkonnosť podniku reprezentovanú prostredníctvom ukazovateľa EVA.

Index Názov Tržby Čistý zisk EVA
1. B CLEAN ENERGY TRADE s. r. o. 523 065 248 € 158 032 240 € 127 777 432 €
2. A+++ ESET, spol. s r.o. 300 037 280 € 58 309 804 € 69 593 328 €
3. A+++ Zentiva, a.s. 168 808 592 € 52 257 748 € 52 978 380 €
4. A SkyToll, a. s. 120 059 608 € 42 326 760 € 48 875 012 €
5. A+ PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 188 121 504 € 27 717 842 € 30 163 792 €
6. A+ Moneta S, s.r.o. 15 427 292 € 33 063 942 € 28 720 998 €
7. A+ M-MARKET, akciová spoločnosť 8 779 153 € 22 761 304 € 15 865 650 €
8. A Heineken Slovensko, a.s. 105 011 568 € 14 825 522 € 15 704 386 €
9. B Consumer Finance Holding, a.s. 38 754 680 € 24 643 758 € 14 980 195 €
10. A+++ Respect Slovakia, s.r.o. 40 050 600 € 12 317 836 € 14 646 956 €
11. A+ INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o. 156 548 768 € 13 443 978 € 13 189 457 €
12. A+++ GDM, a. s. 54 773 280 € 11 192 781 € 13 061 215 €
13. A++ HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. 146 662 384 € 10 960 418 € 11 836 077 €
14. A+ INFENCO k. s. 12 832 325 € 9 695 359 € 11 595 281 €
15. A++ FORTUNA SK, a.s. 149 367 360 € 9 268 328 € 11 011 488 €
16. B Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. 279 116 608 € 10 937 501 € 10 844 248 €
17. A+ Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 201 394 592 € 13 252 796 € 10 553 397 €
18. A IBM Slovensko, spol. s r.o. 129 700 816 € 10 655 169 € 10 488 218 €
19. A+ Penta Investments, s. r. o. 23 255 978 € 9 186 155 € 10 303 055 €
20. A IBM International Services Centre s.r.o. 171 385 648 € 9 575 976 € 10 299 575 €
21. A+++ ELTRA, s.r.o. 19 151 934 € 9 103 403 € 10 226 546 €
22. B ZKW Slovakia s.r.o. 128 955 928 € 16 149 780 € 10 154 951 €
23. A++ SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. 186 462 128 € 13 383 724 € 9 892 328 €
24. A SAS Automotive s.r.o. 563 612 930 € 9 993 317 € 9 812 621 €
25. A++ RF, spol. s r.o. 89 494 488 € 8 719 056 € 9 783 258 €

Záver

Problematikou ukazovateľa EVA a jeho uplatnením v praxi aj zdokonaľovaním a objavovaním nových vedecko-odborných poznatkov z tejto oblasti sa zaoberá Fakulta manažmentu PU v Prešove, zvlášť Katedra účtovníctva a controllingu a Katedra manažmentu. Tento článok vyšiel ako príspevok k projektu VEGA 2014-2015 – č. 1/0054/14 „Výskum v oblasti controllingu rizík podnikania v EÚ so zameraním na návrh modelov na zefektívnenie riešenia a prognózovania finančných rizík podnikateľských subjektov“ („Research in the area of controlling the risks of entrepreneurship in the EU with focus on the design of models to streamline the solutions and forecasting of business entities´ financial risks”)

Bližšia analýza, rozklady ukazovateľov, modelovanie a simulácia výsledkov, až po tvorbu finančného plánu orientovaná na výkonnosť podniku, bude prezentovaná v ďalších pokračovaniach článku.

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>