Spoločnosť v kríze

Koncom apríla bola schválená novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza niekoľko podstatných zmien, ktoré sa týkajú najmä posilnenia postavenia veriteľov a  zodpovednosti v podnikaní. Za najzásadnejšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2016, môžeme považovať ustanovenia, ktoré sa týkajú spoločností v kríze. Tieto opatrenia boli prijaté v záujme ochrany bežných veriteľov, nakoľko v súčasnosti sa čoraz problematickejším stáva uspokojenie veriteľov v prípade nepriaznivého vývoja spoločnosti.

Krízou sa v zmysle novely rozumie situácia, ak je spoločnosť v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti bude teda hroziť úpadok v tom prípade, ak pomer vlastného imania a záväzkov bude menej ako:

  • 4 ku 100 v roku 2016,
  • 6 ku 100 v roku 2017,
  • 8 ku 100 v roku 2018 a v rámci nasledujúcich rokov.

Ako by na tom boli slovenské spoločnosti, keby táto novela platila už počas predchádzajúcich rokov? Analytici portálu IndexPodnikateľa z dostupných údajov zistili, že celkový počet subjektov, ktoré majú pomer vlastného imania a záväzkov menej ako 4 ku 100 v roku 2014  je 27 733. V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet subjektov, ktoré mali dostupné účtovné závierky za konkrétny rok. V poslednom stĺpci sa nachádza počet subjektov, ktorých by sa týkala táto novela na základe uvedenej podmienky.

4ku1001

Graficky sme znázornili podiel týchto spoločností na celkovom počte, z ktorého bola analýza spracovaná.

4ku100

Za spoločnosť v kríze sa bude považovať spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Zo zaujímavosti môžeme uviesť, že z dostupných údajov z roku 2014 by podmienku pre nasledujúce roky po 2018 (teda pomer menej ako 8 ku 100) spĺňalo 30 999 subjektov.

Novela zavádza pojem „plnenie nahradzujúce vlastné zdroje“. Pod takýmto plnením sa chápe úver, pôžička alebo iné obdobné plnenie, ktoré im hospodársky zodpovedajú, ak by boli poskytnuté spoločnosti v kríze od vymedzeného okruhu osôb, ako napr. člen štatutárneho orgánu, osoba ktorá má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti, tichý spoločník a iné osoby.

Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, bude mať táto spoločnosť zákaz vrátiť plnenia nahradzujúce vlastné zdroje vrátane ich príslušenstva a zmluvných pokút. Tento zákaz zároveň platí aj vtedy, keď spoločnosť už v kríze nie je, ale v dôsledku vrátenia plnenia by sa do krízy opätovne dostala. To znamená, že táto skupina veriteľov bude môcť byť uspokojovaná až vtedy, keď spoločnosť krízu prekoná.

Ďalej sa v novele sa zavádza vyslovený zákaz vrátenia vkladov spoločníkov, pričom za vrátenie vkladu sa považuje aj plnenie bez primeraného protiplnenia, poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech, bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. To platí rovnako pre plnenie spoločnosti poskytnuté z dôvodu ručenia, pristúpenia k záväzku, záložného práva, či inej zábezpeky poskytnutej spoločnosťou na zabezpečenie záväzkov spoločníka alebo v jeho prospech.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová a Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>